Reklamace zboží | Mikel.cz

Reklamace zboží


Reklamační podmínky zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.mikel.cz.

Poškození zboží při přepravě

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození nejlépe vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit a prohlédnout). V případě, že je zboží zjevně poškozeno, je nutné sepsat s řidičem škodní protokol. Zásilku kupující převezme, pouze pokud není nijak poškozena. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nenese prodejce, nýbrž přepravce. Veškeré přepravované zboží je přepravcem pojištěno.

Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího (přepravního) listu, (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy), není možné brát zřetel.

Poškození zboží vlivem běžného opotřebení

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Např. na používaném zboží jsou díry, prořezy, oděry, uvolněné sváry, vytržená nebo jinak poškozená oka nebo se u zboží po opakovaném použití změnila struktura tkaniny nebo horní vrstvy LD-PE filmu, či použité zboží propouští vodu, vodní páry nebo jiné kapaliny (u plachet z kašírované LD-PE tkaniny). Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Podmínky přijetí reklamace zboží

Reklamace může být v našem případě uznána v těchto případech:

1. Zboží je reklamováno před použitím a jde o vadu materiálu, sváru nebo lemu.
2. Zboží nenese známky běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním a jde o vadu materiálu, sváru nebo lemu.

Záruční doba

Záruční doba je 24měsíců u nákupu konečnými spotřebiteli a 6 měsíců u nákupu obchodními subjekty. Záruční doba počíná běžet dnem uvedeným na prodejním dokladu jako datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zakoupeného zboží.

Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejné zboží, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Místo a lhůta vyřízení reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě uznatelné vady zboží toto zboží zašle kupující na adresu Mikel s.r.o., Záhumení V 329, PSČ 763 02, Zlín-Louky společně s průvodním dopisem obsahujícím seznam reklamovaného zboží, popis vady a kopie nákupních dokladů, na základě kterých došlo ke koupi reklamovaného zboží, kontaktní adresu a telefonní kontakt kupujícího. (Bez těchto dokladů nemůže být reklamace vyřízena.) Vracené zásilky na dobírku nemohou být přebírány a budou vraceny zpět. Lhůta na vyřízení reklamace je 30dní.